Junta directiva 20/24

EMPAL ha incorporat un servei públic d’especial interés per als emprenedors i empresaris d’Algemesí: el PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor) , integrat en el Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE) del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

La prestació d’este servei és presencial i totalment gratuït per a l’emprenedor, fruit del conveni de col·laboració entre EMPAL i la Regidoria d’Indústria de l’Ajuntament d’Algemesí per a fomentar l’activitat emprenedora.

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) s’encarreguen de facilitar la creació de noves empreses, l’inici efectiu de la seua activitat i el seu desenvolupament.

El PAE té una doble missió:

· Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa a través del Document Únic Electrònic (DUE).

· Prestar serveis d’informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seues iniciatives empresarials.

ALTA TELEMÀTICA COM EMPRESARI INDIVIDUAL (AUTÒNOM)

Des del PAE realitzarem, de forma integrada, els tràmits necessaris per a la creació de la seua empresa individual com són la declaració censal d’inici d’activitat i l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, a més d’altres tràmits com ara l’alta de treballadors en la Seguretat Social, la notificació de fitxers a l’Agència de Protecció de Dades, o la sol·licitud d’un domini d’Internet entre altres.

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ NECESSÀRIA

· Fotocòpia i original del DNI

· Número de compte bancari per a la domiciliació del pagament a la Seguretat Social d’autònom.

· Tindre clara l’activitat econòmica a desenrotllar (Codi IAE)

CONSTITUCIÓ TELEMÀTICA DE SOCIETATS

Des del PAE és possible realitzar els tràmits de constitució i posada en marxa de la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) per mitjans telemàtics, evitant així desplaçaments a l’emprenedor i produint un estalvi substancial de temps i costos.

També és possible la constitució telemàtica de la Societat de Responsabilitat Limitada (SRL).​

La tramitació telemàtica implica als diferents organismes competents en la creació d’una empresa permetent la comunicació entre ells, la qual cosa comporta una simplificació dels tràmits amb la consegüent reducció de temps en la fase de constitució.

Així, doncs, des del PAE es realitzen les gestions necessàries davant de l’Administració Tributària, la Seguretat Social, el Registre Mercantil, etc… inclosa la cita amb el notari per a la constitució, si és el cas, de la fórmula mercantil triada.

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ NECESSÀRIA

· Fotocòpia i original del DNI de tots els socis i treballadors.

· Fotocòpia i original de la Targeta de la Seguretat Social de tots els socis i treballadors, o un altre document que acredite el número d’afiliació a la Seguretat Social.

· Dades conjugals de tots els socis

· Dades del domicili de l’empresa i de l’activitat empresarial (inclòs: metres quadrats del lloc de l’activitat, codi postal, telèfon i correu electrònic).

· Tindre clara l’activitat econòmica a desenvolupar (Codi IAE)

· Percentatges de participació en el capital social i, si és el cas, indicació de la condició d’administradors.

· Certificació de les aportacions al capital social, bé de forma dinerària o no dinerària.

· Per a l’adscripció al Règim Especial de Treballadors Autònoms: base de cotització triada i Mútua d’AT- EP.

· Si és el cas, certificació del Registre Mercantil Central sobre l’obtenció de la reserva de denominació social

· Número de compte o targeta bancària per al pagament de la inscripció en el Registre Mercantil i la tramitació en la notària.

CITA PRÈVIA

La Sol·licitud de cita prèvia a través del telèfon 655 594 100 o el correu electrònic apalmero@empal.es